Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Περί της πολιτικής επί της διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λαμιέων

Θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας ερωτήματα και ζητήματα που ανακύπτουν από τα 2ο, 3ο και 4ο θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 24-08-20015 και αφορούν στο γενικότερο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων και των εγκαταστάσεων που διαθέτουμε για το σκοπό αυτό.
            Φέρνετε στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης: α) την παραχώρηση προς χρήση ακινήτου και κινητού εξοπλισμού στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, β) τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ για τη λειτουργία από το Δήμο Λαμιέων μας και τις υπηρεσίες του τού ΧΥΤΑ Λαμίας και τη συνέχεια του εν εξελίξει διαγωνισμού για τη διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και την επέκτασή του, γ) την πληρωμή της αναμορφωμένης, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, εισφοράς προς αυτόν που είμαστε υπόχρεοι, η οποία μας κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαμιέων και ήδη η Οικονομική Επιτροπή Δ. Λ. ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς τούτο.
Τα ερωτήματα λοιπόν και τα ζητήματα που τίθενται πλέον είναι τα εξής:
1)                 Ποιο ακίνητο παραχωρείται και ποιες εγκαταστάσεις, δεδομένης της ύπαρξης και λειτουργίας της ανακύκλωσης από ιδιωτική εταιρία στον ίδιο χώρο;
2)                  Ποιος κινητός εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων του ΧΥΤΑ, ματαβιβάζεται και πώς; Κατά χρήση ή κατά κυριότητα;
3)                  Στο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης φαίνεται ο Δήμος Λαμιέων να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο του εν εξελίξει διαγωνισμού κατασκευής δύο νέων κυττάρων στον ΧΥΤΑ Λαμίας όσο και της προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού. Τι γίνεται δηλαδή με το διαγωνισμό που ήδη εξελίσσεται και ποιος εν τέλει θα έχει λόγο και ευθύνη για τα περαιτέρω στάδιά του (διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 9.000.000,00 €) καθώς και αυτού που έπεται για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού 1.600.000,00 € ;
4)                 Επίσης στο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που έρχεται ενώπιον του Δ. Σ. και σε ότι αφορά στο οικονομικό σκέλος φαίνεται, ο Δήμος Λαμιέων να εισπράττει ένα ποσό της τάξης των 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο διαφορετικά θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του. Ποια είναι όμως η συνολική οικονομική αποτίμησή του για το Δήμο Λαμιέων όλων αυτών των ενεργειών που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων του; Ποια θα είναι η χρέωση ανά τόνο που θα μας επιβληθεί για τα απορρίμματά μας; Ενδεικτικά αναφέρεται πως η απόφαση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ για τα απορρίμματα Δήμων μη μελών του, ορίζει τέλος εναπόθεσης 35 €/τόνο.
5)                 Τι μέλει γενέσθαι με τις προγραμματικές συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος Λαμιέων για την υποδοχή απορριμμάτων από τους όμορους Δήμους; Ποιος θα εκτελέσει πλέον τις συμβάσεις αυτές και ποιός θα καρπωθεί τα έσοδα αυτών;
6)                 Ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ μετά την πρόσφατη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του φαίνεται να παρουσιάζει στο σκέλος των εσόδων ένα ποσό άνω των 2.500.000,00 € το οποίο στο μεγαλύτερό του μέρος φαίνεται να προέρχεται από την ετήσια εισφορά που έχει επιβάλει στους Δήμους – μέλη του με την αναλογία μας να ανέρχεται στις 300.000,00 € για το 2015 και για το οποίο ποσό δεν φαίνεται να λαμβάνουμε καμία υπηρεσία ή έργο από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ.
7)                 Τονίζουμε ότι η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών που θα εισπράττει ο Δήμος μας και να καταβάλλουν οι δημότες μας, σημείο το οποίο επισημάνθηκε και με τις ουσιαστικές διαφωνίες που εκφράστηκαν κατά την συζήτηση της έγκρισης του άνω προϋπολογισμού του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ από το μέλος τού διοικητικού του συμβουλίου, Δημάρχου Λοκρών κ. Νίκο Λιόλιο, τις οποίες επίσης λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας και θέτουμε και για δικό σας προβληματισμό,.
8)                 Τέλος θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε το ανακόλουθο των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ καθώς πριν καν εγκριθεί διά του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων η παραχώρηση κατά χρήση την οποία εισηγείστε, ήδη έχει δημοσιεύσει περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του γραφείου ΧΥΤΑ Λαμίας, γραφείου προγραμματισμού και λοιπές δράσεις», που αφορά σε «ενοικίαση» προσωπικού, γεγονός που σημαίνει ότι έχετε προκαταλάβει τις αποφάσεις του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου…
           

 Γεώργιος Σαγιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου